هاست لینوکس ابری ایران SSD

IR-CP-L1
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L2
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L3
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 4 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L4
 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 6 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L5
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 8 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L6
 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 8 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L7
 • 7 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 8 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L8
 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 8 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L9
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 8 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L10
 • 12 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 10 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L11
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 12 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L12
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 12 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L13
 • 25 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 15 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-CP-L14
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • IR دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • 15 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس