هاست ایران دایرکت ادمین

IR-DA-L1
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد دامین اظافه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-DA-L2
 • 300 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد دامین اظافه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
IR-DA-L3
 • 600 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • ندارد دامنه اظافه
IR-DA-L4
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 2 عدد دامین اظافه
IR-DA-L5
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 5 عدد دامین اظافه
IR-DA-L6
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 5 عدد دامین اظافه
IR-DA-L7
 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 5 عدد دامین اظافه
IR-DA-L8
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 5 عدد دامین اظافه